Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zvyšování odborných dovedností a znalostí zaměstnanců, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005569, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Příjemce dotace:

Milan Perman
Opltova 169, 436 03 Litvínov - Chudeřín
IČ: 16420594

Kontaktní osoba: Jan Perman, perman.j@korep.cz, tel: 605 294 741

Celkové způsobilé náklady projektu:

1 603 356,00 Kč

Celková výše dotace z ESF:

1 362 852,60

Doba realizace projektu:

1.1.2017 – 31.12.2018

Popis projektu

V rámci tohoto projektu bychom chtěli podpořit rozvoj našich zaměstnanců za pomoci kurzů, které zvýší jejich kvalifikaci a odbornost. Naším hlavním cílem je mít kvalifikovanější pracovníky, díky kterým budeme moci přijímat větší škálu zakázek.

Zaměstnanci společnosti se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách:

  • Obecné IT

  • Měkké a manažerské dovednosti

  • Technické a jiné odborné vzdělávání

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci firmy Milan Perman.

Výsledky projektu
  • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.

  • Upevnit svoji pozici na českém trhu.


Montáže | korep.cz

Milan Perman

Jan Perman

Karla Permanová

Milan Perman – KOREP
Opltova 169
43601 Litvínov, Litvínov Chudeřín
IČ: 16920594
DIČ: CZ 5803011698
Tel./Fax: 476 731 885
E-mail: obchod@korep.cz
Bankovní spojení
Komerční banka, a.s. Litvínov
Číslo účtu: 43-1421510257/0100
IBAN: CZ7601000000431421510257
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Montáže

Předmětem činnosti společnosti jsou externí montáže v oblasti těžké mechaniky, např. montážní výkony na pohonných jednotkách DPD (Doly Nástup Tušimice, a.s.), ale také všeobecné montážní výkony např.: demontáž velkostroje SRS 2000 pro Fa. Krušnohorské strojírny Komořany, a.s. (dále jen KSK, a.s.); montáž pro Fa. Linde Gas, a.s. v areálu Unipetrol Litvínov.

S firmou KSK, a.s. úzce spolupracujeme již od roku 2003. V oblasti elektrotechniky se zaměřujeme i na výstavbu nových průmyslových objektů, popřípadě rekonstrukce či opravy stávajících zařízení. Rovněž provádíme elektroinstalace v bytovém sektoru. V oblasti stavební činnosti jsme navázali spolupráci s firmou Chladící Věže Praha, a.s., montáž a demontáž výplně chladících bloků na věži ITT 100 a montážní práce na zahušťovací nádrži ZN IV Unipetrol RPA, s.r.o..

Působení společnosti není regionálně omezeno. V současné době hlavní činnosti směřují k opravám těžebních velkostrojů a dalších zařízení na povrchových dolech severočeského hnědouhelného revíru. Montážní práce zajišťujeme vlastními pracovníky s bohatými zkušenostmi v oboru. Naše firma dbá na to, aby její materiální vybavení bylo na špičkové úrovni, a současně zajišťuje odborný růst zaměstnanců formou pravidelných školení a stáží. Firma Milan Perman – KOREP disponuje kapacitou 25 zaměstnanců.

Trvalé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci považuje naše firma za svůj důležitý strategický záměr. Pro dosažení tohoto záměru uplatňujeme aktivní politiku zaměřenou nejen na vlastní zaměstnance, ale i na dodavatele a další strany podílející se na činnostech naší firmy. Politika BOZP vychází ze zásad, jejichž prosazování přispívá k vyloučení nebo snížení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Proto firma KOREP trvale spolupracuje s bezpečnostním technikem, se kterým řeší potřebná proškolení pracovníků firmy v souladu s patřičnými dokumenty investora. Dále spolupracujeme se smluvními partnery při předání a převzetí pracoviště, konzultujeme řešení bezpečnostních otázek a rizik pro smluvní vztahy montážních úkonů firmy KOREP.