Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci výzvy Podnikové vzdělávání zaměstnanců II., název projektu: Podnikové vzdělávání II. - Milan Perman, registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013117, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Příjemce dotace:

Milan Perman
Opltova 169, 436 03 Litvínov - Chudeřín
Statutární orgán: Milan Perman
IČ: 16420594
Kontaktní osoba: Jan Perman, perman.j@korep.cz, tel: 605 294 741


Celkové způsobilé náklady projektu:   831 810,00 Kč
Celková výše dotace z ESF:707 038,00 Kč
Doba realizace projektu:1.10.2019 – 30.9.2021

Popis projektu

Od projektu očekáváme zvýšení prorůstového potenciálu společnosti, který bude zesílen kvalifikovanějšími zaměstnanci. Díky rozšíření vědomostí a schopností bude možné rozšířit nabídku produktů, čímž dojde k větší poptávce o naše služby a produkty. Dojde ke zvýšení poptávky, zvýšení profitu společnosti a uspokojení požadavků klientů. Zaměstnanci společnosti se budou školit ve vzdělávací aktivitě:

  • Měkké a manažerské dovednosti

Cíl projektu

Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblasti měkkých a manažerských dovedností. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti.

Výsledky projektu

  • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.
  • Upevnění pozice na českém trhu.

Montáže | korep.cz

Milan Perman

Jan Perman

Karla Permanová

Milan Perman – KOREP
Opltova 169
43601 Litvínov, Litvínov Chudeřín
IČ: 16920594
DIČ: CZ 5803011698
Tel./Fax: 476 731 885
E-mail: obchod@korep.cz
Bankovní spojení
Komerční banka, a.s. Litvínov
Číslo účtu: 43-1421510257/0100
IBAN: CZ7601000000431421510257
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Montáže

Předmětem činnosti společnosti jsou externí montáže v oblasti těžké mechaniky, např. montážní výkony na pohonných jednotkách DPD (Doly Nástup Tušimice, a.s.), ale také všeobecné montážní výkony např.: demontáž velkostroje SRS 2000 pro Fa. Krušnohorské strojírny Komořany, a.s. (dále jen KSK, a.s.); montáž pro Fa. Linde Gas, a.s. v areálu Unipetrol Litvínov.

S firmou KSK, a.s. úzce spolupracujeme již od roku 2003. V oblasti elektrotechniky se zaměřujeme i na výstavbu nových průmyslových objektů, popřípadě rekonstrukce či opravy stávajících zařízení. Rovněž provádíme elektroinstalace v bytovém sektoru. V oblasti stavební činnosti jsme navázali spolupráci s firmou Chladící Věže Praha, a.s., montáž a demontáž výplně chladících bloků na věži ITT 100 a montážní práce na zahušťovací nádrži ZN IV Unipetrol RPA, s.r.o..

Působení společnosti není regionálně omezeno. V současné době hlavní činnosti směřují k opravám těžebních velkostrojů a dalších zařízení na povrchových dolech severočeského hnědouhelného revíru. Montážní práce zajišťujeme vlastními pracovníky s bohatými zkušenostmi v oboru. Naše firma dbá na to, aby její materiální vybavení bylo na špičkové úrovni, a současně zajišťuje odborný růst zaměstnanců formou pravidelných školení a stáží. Firma Milan Perman – KOREP disponuje kapacitou 25 zaměstnanců.

Trvalé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci považuje naše firma za svůj důležitý strategický záměr. Pro dosažení tohoto záměru uplatňujeme aktivní politiku zaměřenou nejen na vlastní zaměstnance, ale i na dodavatele a další strany podílející se na činnostech naší firmy. Politika BOZP vychází ze zásad, jejichž prosazování přispívá k vyloučení nebo snížení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Proto firma KOREP trvale spolupracuje s bezpečnostním technikem, se kterým řeší potřebná proškolení pracovníků firmy v souladu s patřičnými dokumenty investora. Dále spolupracujeme se smluvními partnery při předání a převzetí pracoviště, konzultujeme řešení bezpečnostních otázek a rizik pro smluvní vztahy montážních úkonů firmy KOREP.